Lundagatan

Nya bostäder på Lundagatan

Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att gå vidare med att arbeta fram ett nytt förslag för bostäder på Lundagatan.

Cirka 40 bostäder i flerbostadshus

Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med byggaktören Erik Wallin planerat för 13 stadsradhus med totalt 16 lägenheter på Lundagatan. Planförslaget var ute på samråd under våren 2018. Under samrådstiden kom det in många synpunkter på förslaget, de allra flesta negativa. Synpunkterna har bland annat handlat om att radhus inte passar in på platsen, att naturvärden försvinner och att det varit för få bostäder.

Stadsbyggnadskontoret föreslog därför att förslaget ska omarbetas till flerbostadshus i tre våningar med mindre partier i fyra våningar mot nedre Lundagatan för att förbättra tillgängligheten, passa bättre med kringliggande hus och göra det möjligt att skapa cirka 40 bostäder. Den mittersta byggnaden från tidigare förslag tas bort och bevaras som parkmark. Det nya förslaget gör det även möjligt att bevara ett mer sammanhållet trädparti.

Den 26 september 2019 fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att gå vidare med arbetet. Nu ska ett nytt planförslag tas fram som det sedan kommer att finnas möjlighet att tycka till om under ett nytt samråd.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0