Husby Centrum

Nya bostäder och lokaler för handel i Husby centrum

Förslaget innebär en utveckling av flera fastigheter vid Husby centrums två tunnelbaneuppgångar med nya bostäder och lokaler för handel i kvarteren Ålesund, Oslo och Bergen. Dessutom ingår en förnyelse av centrumstråket och torgytorna.

Så ser förslaget ut i korthet

Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett detaljplaneförslag för att utveckla flera fastigheter vid Husby centrums två tunnelbaneuppgångar. Förslaget innehåller nya bostäder och lokaler för handel. Planen syftar även till att aktivera centrumstråket och torgytorna genom att de nya byggnaderna föreslås få lokaler i bottenvåningarna och entréer mot Edvard Griegsgången. För att förbättra trafiksituationen för gångtrafikanter föreslås även nya trottoarer längs med de befintliga gatorna i Husby.

Se förslaget i 3D Klicka på länken eller bilden så får du upp 3D-vyn. Bilden är inställd på låg upplösning som standard. Klicka på ringen nere i vänstra hörnet på 3D-vyn för att få en mer detaljerad bild.

Sammanlagt kan förslaget tillföra cirka 350 bostäder. Dessutom ingår en på- och tillbyggnad av butiksbygg­nad samt en om- och inbyggnad av befintlig tunnelbanestation. Tunnelbanestationen föreslås att byggas om med ett nytt mer genomsiktligt fasadmaterial för att öka tryggheten i byggnaden och på torget utanför. Vid Trondheimsgatan, Oslogatan, Bergengatan och Norgegatan föreslås en komplettering med gångbanor.

Höjden på de föreslagna bostadshusen varierar från fem till sexton våningar, räknat från centrumnivån. Femvånings­husen är främst placerade längs Edvard Griegsgången och tunnelbanetorgen. Sextonvåningshusen har placerats i den norra och i den södra delen av Husby centrum och markerar centrumstråkets början och slut. De ligger även vid de mest använda gångbroarna som binder ihop Husbys bebyggelse över Norgegatan.

Den föreslagna bebyggelsen har anpassats för att följa Husbys nuvarande struktur genom att placera den lägre tillkommande bebyggelsen längs med centrumstråket och de högre tillkommande byggnaderna mot Norgegatan.

Tidplan

Samråd genomfördes 12 mars – 26 april 2019. Granskning pågick under perioden 2 september – 29 september 2020. Granskningen är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas. Stadsbyggnadsnämnden beräknas godkänna planen i november 2020.

Byggaktörer:

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0