Rättsinstanser

Vanliga frågor om rättsinstanser

Vilka olika rättsinstanser finns det?

Det finns två kategorier av domstolar i Sverige. Det finns de allmänna domstolarna, och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Skillnaden mellan dessa är vilka ärenden de behandlar. De allmänna domstolarna behandlar ärenden och mål som berör brottmål- brott uttryckta i brottsbalken samt tvistemål. Exempel på tvistemål kan vara familjerättsliga ärenden exempelvis vårdnadstvister.

Vilka olika instanser finns i de allmänna domstolarna?

I de allmänna domstolarna finns det tre olika instanser; Tingsrätten, Hovrätten och Högsta domstolen. Ett ärende måste handläggas i en instans innan det kan överklagas till nästa instans.
I Sverige finns det 48 olika tingsrätter, och samtliga ärenden tas upp i den region som brottet eller ärendet skett i.

Vilka olika instanser finns i de allmänna förvaltningsdomstolarna?

Likt i de allmänna domstolarna finns det i de allmänna förvaltningsdomstolarna även tre instanser: Förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen. Dessa behandlar främst ärenden där staten är en part, och en enskild person är den andra parten. Exempel på sådana fall kan vara skatteärenden.

Vad är en specialdomstol?

En specialdomstol är den instans som behandlar ärenden som inte är tillämpbara i annan instans eller domstol så till vida att de är specialiserade på särskilda typer av brott. De är sålunda en förgrening av de allmänna eller allmänna förvaltningsdomstolarna. Exempelvis behandlas miljöärenden i miljödomstolarna och migrationsärenden i migrationsdomstolarna.

Vad är speciellt med domar från Högsta domstolen?

De ärenden som tas upp i Högsta domstolen och leder till en dom blir till så kallade prejudikat och praxis, det vill säga vägledande domar för framtida ärenden inom samma rättsområde. Dessa prejudikat används sedan för domstolar i liknande fall för att göra en korrekt bedömning i fallet.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0